• نوشیدنی خوردن توی لیوانی که عکس بچه هام چاپ شده خیلی مچسبه!